Własność intelektualna dla firm

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa prawnego w obszarze prawa własności intelektualnej.

Dlatego oferujemy kompleksową obsługę prawną firm oraz osób prywatnych, w ramach której zajmujemy się:

 

– tworzeniem i opiniowaniem umów, przedmiotem których jest przeniesienie praw autorskich lub praw własności przemysłowej oraz umów licencyjnych

Sporządzamy i opiniujemy umowy o zaprojektowanie lub modernizację linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń; umowy licencyjne na korzystanie ze znaków towarowych, wynalazków czy utworów (takich jak zdjęcia, projekty i inne); umowy dystrybucyjne; umowy o stworzenie logotypu, strony www, filmów, folderów, tekstów, wykonanie sesji fotograficznej; umowy na korzystanie z know-how.

 

– reprezentacją przed Sądami w sporach dotyczących praw autorskich

Kancelaria zapewnia reprezentację w szczególności w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z utworu, ochrony majątkowych praw autorskich, a w tym odszkodowania za naruszenie tych praw, w szczególności gdy polega ono na korzystaniu z utworu mimo braku umowy licencyjnej lub z przekroczeniem jej zakresu; ochrony autorskich praw osobistych i dochodzonego z tym łącznie zadośćuczynienia, a w tym w sprawach o naruszenie prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem twórcy, naruszenie integralności utworu itp.; sporów między współtwórcami.

 

– reprezentacją w sporach znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych

Kancelaria zapewnia reprezentację w szczególności w sprawach o naruszenie praw z patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego; wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, naruszenia umów licencyjnych, postepowań sporych przez Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej o unieważnienie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

 

– wydawaniem opinii prawnych oraz bieżącym doradztwem dla firm w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji

Rzetelnie sporządzona opinia prawna pozwala na ocenę istniejącego i potencjalnego ryzyka prawnego związanego z podjętymi lub planowanymi działaniami biznesowymi. Pozwala tym samym na lepsze przygotowanie strategii rozwoju Państwa firmy. W zakresie prawa własności intelektualnej kancelaria sporządza opinie w zakresie: czystości patentowej wynalazków; odpowiedzi na pytanie czy określone dobra niematerialne (posiadane lub te z których chcecie Państwo skorzystać) podlegają ochronie prawnej oraz jakie są konsekwencje prawne skorzystania z chronionych dóbr; czy planowane wprowadzenie na rynek produktów niesie za sobą ryzyko naruszenia cudzych praw wyłącznych; czy określone działania Państwa konkurencji stanowią naruszenie przysługujących Państwu praw własności intelektualnej.

 

– reprezentacja w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom, w sprawach dotyczących zachowań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji. Pomoc prawną kancelaria świadczy w drodze: sporządzania opinii prawnych i bieżącego doradztwa; wymiany pism przedprocesowych; reprezentacji Państwa przed Sądem w sprawach cywilnych jak i w postępowaniu karnym.