WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA FIRM I INSTYTUCJI KULTURY

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Prowadzimy obsługę prawną obejmującą:

 

– tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich lub praw własności przemysłowej oraz umów licencyjnych. Sporządzamy i opiniujemy w szczególności:

 • umowy o stworzenie logotypu, strony www, filmów, folderów, tekstów, wykonanie sesji fotograficznej, prowadzenie kampanii reklamowych, etc; 
 • umowy o zaprojektowanie lub modernizację linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń; 
 • umowy licencyjne na korzystanie ze znaków towarowych, wynalazków czy utworów (takich jak zdjęcia, projekty i inne); 
 • umowy dystrybucyjne; 
 • umowy na korzystanie z know-how;
 • umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich; 

 

– występowanie przed Sądami w sporach dotyczących praw autorskich. Kancelaria zapewnia reprezentację w szczególności w sprawach:

 • o zapłatę wynagrodzenie za korzystanie z utworu, 
 • o ochronę majątkowych praw autorskich, a w tym odszkodowania za naruszenie tych praw, w szczególności gdy polega ono na korzystaniu z utworu mimo braku umowy licencyjnej lub z przekroczeniem jej zakresu; 
 • o ochronę autorskich praw osobistych i dochodzonego z tym łącznie zadośćuczynienia, a w tym w sprawach o naruszenie prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem twórcy, naruszenie integralności utworu itp.;
 • sporów między współtwórcami;

 

– prowadzenie sporów dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, a w szczególności:

 • sprawy o naruszenie praw z patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego; 
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, 
 • sprawy o naruszenie postanowień umów licencyjnych, 
 • postepowania sporne przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej o unieważnienie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

 

– wydawanie opinii prawnych oraz bieżące doradztwo dla firm w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji.

Rzetelnie sporządzona opinia prawna pozwala na ocenę istniejącego i potencjalnego ryzyka prawnego związanego z podjętymi lub planowanymi działaniami biznesowymi. Pozwala tym samym na lepsze przygotowanie strategii rozwoju Państwa firmy. 

Przygotowujemy opinie pozwalające na ocenę:

 • czystości patentowej wynalazków; 
 • czy określone dobra niematerialne (posiadane lub te z których chcecie Państwo skorzystać) podlegają ochronie prawnej oraz jakie są konsekwencje prawne skorzystania z chronionych dóbr; 
 • czy planowane wprowadzenie na rynek produktów niesie za sobą ryzyko naruszenia cudzych praw wyłącznych; 
 • czy określone działania Państwa konkurencji stanowią naruszenie przysługujących Państwu praw własności intelektualnej.

 

– prowadzenie spraw o czyny nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przedsiębiorcom w sprawach dotyczących działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji. Pomoc prawną kancelaria świadczy w drodze: 

 • sporządzania opinii prawnych i bieżącego doradztwa; 
 • wymiany pism przedprocesowych; 
 • reprezentacji przed Sądem w sprawach cywilnych jak i w postępowaniu karnym.

 

– przygotowanie procedur „prawnoautorskich” dla instytucji kulturalnych i naukowych. W ramach tej usługi oferujemy:

 • audyt istniejących rozwiązań prawnych z zakresu prawa autorskiego stosowanych u Klienta;
 • przygotowanie kompletu dokumentów (a w tym umów) jakie należy podpisać w przypadku wykonywania scenicznego utworów, ich adaptacji, rejestracji i dalszego wykorzystywania.;
 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Klienta,

 

– świadczenie usługi „copyright management” czyli kompleksowej pomocy w procesie zawierania umów dot. prawa autorskiego. Usługa przeznaczona jest w szczególności dla Agencji Reklamowych lub Przedsiębiorców, którzy zamierzają zawrzeć umowę o prowadzenie kampanii reklamowej lub np. stworzenie strony www, folderów reklamowych etc. Usługa „copyright managment” obejmuje:

 • przygotowanie lub opiniowanie wcześniej przygotowanego projektu umowy dotyczącej działań reklamowych,
 • analizę zakresu licencji dotyczących tzw. zdjęć stock’owych, czyli zdjęć często wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych lub materiałów reklamowych;
 • udział w negocjacjach oraz asysta prawna przy podpisywaniu umowy;
 • wsparcie prawne na etapie wykonania umowy.