Prawo dla biznesu

Patrzymy na sprawę z Twojej perspektywy

Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę prawną firm, która obejmuje:

– prawo umów – sporządzanie, opiniowanie, negocjacje umów: handlowej, ramowej umowy współpracy, umowy dotyczącej procesów inwestycyjnych, umowy o zachowaniu poufności, umowy o roboty budowlane, umowy dostawy, a w tym dostawy towarów, urządzeń lub maszyn, umowy sprzedaży, umowy dystrybucyjnej, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy użyczenia i innych

 

– reprezentację w sądowych procesach cywilnych w sprawach gospodarczych, budowlanych i innych

W szczególności prowadzimy sprawy o zapłatę wynagrodzenia, kar umownych, naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, spraw dotyczących roszczeń gwarancyjnych.

 

– bieżące doradztwo, sporządzanie opinii prawnych

Znajomość bieżącej sytuacji prawnej firmy jak i skutków prawnych planowanych działań biznesowych, zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala na lepszą ocenę sytuacji i podjęcie właściwych decyzji biznesowych. Dzięki usłudze bieżącego doradztwa i sporządzania opinii prawnych otrzymacie Państwo analizę aktualnej i hipotetycznej sytuacji prawnej Waszej firmy i informacje potrzebne dla podjęcia właściwej dla Waszej firmy decyzji.

 

– windykację należności

Proces windykacji należności obejmuje: postepowanie przedsądowe celem którego jest uzyskanie dobrowolnej spłaty dochodzonej należności; postepowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego pozwalającego na skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika; udział w postepowaniu egzekucyjnym, które jest prowadzone przez Komornika Sądowego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i ma na celu wyegzekwowanie zasądzonej należności.