Prywatność

Szanowni Państwo

 

Stosownie do wymogów stawianych przez art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka, Adwokat Michał Klekotko, z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Trzy Stawy 5a, NIP: 646-239-68-34 (dalej jako „Kancelaria”).

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Uprzejmie informujemy, że nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W celu umożliwienia podjęcia kontaktu, poniżej wskazujemy nasze dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Adwokacka, Adwokat Michał Klekotko
ul. Trzy Stawy 5a , 43-100 Tychy

Numer telefonu:
 +48 506-75-83-70

Adres e-mail:
klekotko@adwokacimikolow.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe są zbierane przez Kancelarię i przetwarzane:

1)    w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”).

2)    w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych, w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Kancelaria może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec Kancelarii i innych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f RODO.

3)    w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1c RODO.

4)     w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się naszej stronie internetowej lub drogą mailową na ogólny adres Kancelarii / indywidualny adres pracownika Kancelarii. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO.

Czy przekażemy Państwa dane innym podmiotom?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności sądy, organy administracji publicznej, organy ścigania oraz prawnicy współpracujący z Kancelarią, a także osoby występujące w charakterze strony w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, którego stroną Państwo jesteście, jak również wskazani przez Państwa adresaci pism przedprocesowych, wezwań i innych pism wysyłanych w Państwa imieniu. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do współpracującego z Kancelarią biura rachunkowego, a także firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane osobowe zebrane przez Kancelarię będą przetwarzane odpowiednio:

a)    przez czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Kancelaria może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Kancelarii w związku z prowadzoną działalnością;

b)    przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii;

c)    przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego;

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

a)    żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię;

b)    w przypadku, gdy przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;

c)    w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Kancelarię Państwa danych osobowych;

d)    w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Kancelarii weryfikację prawidłowości danych;

e)    poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Kancelaria je usunęła; gdy Państwa dane nie będą Kancelarii już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f)     do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Kancelaria przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

Jeżeli w Państwa ocenie Kancelaria naruszyła przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji Kancelaria nie będzie mogła dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Kancelarii.

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Kancelarii lub w formie e-mailowej na adres sekretariat@kancelariaklekotko.pl.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy zawartej z Kancelarią lub kontakt z Państwem.

Czy przetwarzamy wskazane przez Państwa dane w sposób zautomatyzowany?

Uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.