Przejście majątkowych praw autorskich a udzielenie licencji.

Przejście majątkowych praw autorskich a udzielenie licencji.

Różnica pomiędzy umową przenoszącą majątkowe prawa autorskie a umową licencyjną jest w ogromnym uproszczeniu taka jak między umową kupna i umową najmu rzeczy. Skutkiem zawarcia umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie jest uzyskanie przez nabywcę prawa nie tylko do korzystania z utworu ale również do rozporządzania nim. Umowa licencyjna z kolei jest bliższa powszechnie znanej umowie najmu. Tu licencjobiorca nabywa zezwolenie na korzystania z utworu w określony w umowie sposób. W obu przypadkach sposób korzystania z utworu (w umowie przenoszącej prawa również sposób rozporządzania) jest określany przez wskazanie tzw. pól eksploatacji czyli obszarów ekonomicznego wykorzystania utworu.

W przypadku nabycia praw jesteśmy ich dysponentami praktycznie do czasu ich wygaśnięcia, które pod rządami obecnej ustawy następuje po upływie 70 lat od daty śmierci twórcy utworu. Umowa licencyjna z kolei może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli umowa licencyjna nie jest ograniczona czasowo (umowa na czas nieoznaczony) wówczas może zostać wypowiedziana z zachowaniem terminów umownych lub ustawowych.

Przeniesienie praw autorskich sprawia, że nabywca uzyskuje monopol na korzystanie i rozporządzanie utworem na polach eksploatacji wskazanych w umowie. Umowa licencyjna może zastrzegać wyłączność korzystania przez licencjobiorcę z utworu. Jest to tzw. „licencja wyłączna”. W razie braku takiego zastrzeżenia mamy do czynienia z tzw. licencją niewyłączną czyli taką, która może być udzielona nieograniczonej liczbie licencjobiorców.