Prawo autorskie do fotografii, a zapłata faktury

Prawo autorskie do fotografii, a zapłata faktury

Zapłata za zdjęcia reklamowe nie jest równoznaczna z nabyciem jakichkolwiek praw poza prawem własności przekazanych nam egzemplarzy fotografii. Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim dla nabycia majątkowych praw autorskich konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co więcej w takiej umowie powinny być wskazane pola eksploatacji na jakich następuje przejście praw autorskich. W przeciwnym razie umowa taka nie będzie skuteczna. Identyczne wymagania co do formy polskie prawo przewiduje dla udzielenia licencji wyłącznej, czyli zastrzegającej wyłączności korzystania z utworu w określony sposób.

Prawo autorskie nie wymaga zachowania formy pisemnej dla udzielenia licencji niewyłącznej, czyli niezastrzegającej wyłączności korzystania z utworu. Nie oznacza to jednak, że zapłata za zdjęcia automatycznie powoduje udzielenie takiej licencji. Tylko bowiem w niektórych przypadkach, jeżeli z całokształtu okoliczności (np. ustaleń stron) wynika, że celem przekazania zdjęć było ich wykorzystanie na określonym polu eksploatacji uzasadnione będzie twierdzenie, że została udzielona w sposób dorozumiany licencja niewyłączna.